Privacy Policy

Zásady spracovania osobných údajov


1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Tieto zásady spracovania osobných údajov definujú postup pri spracúvaní osobných údajov a opatrenia zaisťujúce bezpečnosť osobných údajov webovej stránky https://casinorating-slovakia.com/ – ďalej len správca webovej stránky.

1.1 Správca webovej stránky zaisťuje pri spracovaní osobných údajov rešpektovanie ľudských a občianskych práv a slobôd vrátane ochrany práv na súkromie, osobné a rodinné tajomstvo ako najdôležitejší cieľ a podmienku realizácie aktivít.

1.2 Tieto zásady spracúvania osobných údajov správcu webovej stránky (ďalej len zásady) sa vzťahujú na všetky informácie, ktoré môže správca webovej stránky získať o návštevníkoch webových stránok https://casinorating-slovakia.com/.

2. VŠEOBECNÉ DEFINÍCIE POUŽITÉ V POLITIKE
2.1 Automatizované spracovanie osobných údajov – spracovanie osobných údajov pomocou softvéru;

2.2 Blokovanie osobných údajov – dočasné ukončenie spracúvania osobných údajov (okrem prípadov, keď je spracovanie nevyhnutné na objasnenie osobných údajov);

2.3 Webová stránka – súbor grafických a informačných materiálov, ako aj počítačových programov a databáz, ktoré zaisťujú ich dostupnosť na internete na adrese siete https://casinorating-slovakia.com/;

2.4 Informačný systém osobných údajov – súbor osobných údajov obsiahnutých v databázach, ako aj informačných technológiách a technických prostriedkoch zabezpečujúcich spracovanie osobných údajov;

2.5 Anonymizácia osobných údajov – činnosti, ktoré znemožňujú určiť, ktorému konkrétnemu používateľovi alebo inému subjektu osobných údajov osobné údaje patria, bez použitia ďalších informácií;

2.6 Spracúvanie osobných údajov – akákoľvek činnosť (operácia) alebo súbor činností (operácií) vykonávaných s použitím počítačového vybavenia alebo bez neho zameraného na osobné údaje vrátane zhromažďovania, zaznamenávania, systematizácie, akumulácie, uchovávania, objasňovania (aktualizácie, zmeny), vyhľadávanie, používanie, prenos (distribúcia, zdieľanie, prístup), depersonalizácia, blokovanie, vymazanie, zničenie osobných údajov;

2.7 Osobné údaje – akékoľvek informácie, ktoré sa priamo alebo nepriamo týkajú konkrétneho alebo definovateľného používateľa webovej stránky;

2.8 Používateľ – každý návštevník webovej stránky https://casinorating-slovakia.com/;

2.9 Prenos osobných údajov – činnosti zamerané na sprístupnenie osobných údajov konkrétnej osobe alebo určenému okruhu osôb;

2.10 Zničenie osobných údajov – všetky činnosti vedúce k nenávratnému zničeniu osobných údajov s nemožnosťou ďalšej obnovy informácií o osobných údajoch v systéme a (alebo) zničenie hmotných nosičov osobných údajov.

2.11 „Cookies“, „cookies“ – malý údaj odoslaný z webovej stránky a uložený v počítači používateľa. Webový klient alebo webový prehliadač odošle súbory cookie ako požiadavku HTTP na webový server vždy, keď sa pokúsite otvoriť príslušnú webovú stránku.

3. ADMINISTRÁTOR STRÁNOK MÔŽE SPRACOVAŤ TIETO OSOBNÉ ÚDAJE UŽÍVATEĽA
3.1. Zhromažďovanie a spracovanie anonymných údajov o návštevníkoch (vrátane „súborov cookie“) pomocou štatistických webových služieb, ako je Google Analytics a ďalšie;

3.2. Správca webových stránok zhromažďuje nasledujúce údaje:

 • IP adresa;
 • typ a verzia prehliadača;
 • Rozlíšenie obrazovky;
 • jazyk prehliadača;
 • časové pásmo;
 • operačný systém;
 • typ zariadenia;
 • e-mailové adresy poskytujúce tieto funkcie sú implementované na webových stránkach.

4. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
4.1 Účel spracúvania osobných údajov Užívateľa – informovanie Užívateľa zaslaním e -mailu; poskytnutie Používateľovi prístup k službám, informáciám a / alebo materiálom webovej stránky za predpokladu, že takáto funkcia je na webovej stránke poskytovaná;

4.2 Správca webových stránok má tiež právo upozorniť užívateľa na nové produkty a služby, špeciálne ponuky a rôzne akcie. Prijímanie reklám môžete kedykoľvek deaktivovať zaslaním správy správcovi stránok s názvom „Odhlásiť sa z upozornení na nové produkty, služby a špeciálne ponuky“;

4.3 Anonymné údaje používateľov zhromaždené prostredníctvom štatistických webových stránok sa používajú na zhromažďovanie informácií o aktivitách používateľov na webovej stránke a na zlepšovanie kvality webovej stránky a jej obsahu.

5. POUŽÍVANIE COOKIES
5.1 Používanie súborov cookie je nevyhnutné, aby Užívatelia mohli používať webové stránky a všetky ich funkcie, napríklad prístup do chránených sekcií webových stránok. V prípade potreby môže používateľ zablokovať alebo vymazať súbory cookie príslušnou zmenou nastavení prehliadača, ale musia vziať do úvahy, že to ovplyvní správne fungovanie webových stránok.

5.2 Analytické súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako používatelia používajú webové stránky. Umožňujú správcovi webových stránok prijímať informácie o tom, čo používateľov zaujíma na webových stránkach, a vykonávať na nich primerané vylepšenia. Súbory cookie napríklad správcovi webových stránok ukazujú, ktoré stránky sú navštevované najčastejšie, pomáhajú identifikovať problémy, s ktorými sa pri používaní webových stránok stretávajú, a hodnotiť efektivitu marketingu. Vďaka tomu má správca webovej stránky možnosť vyjadriť sa k všeobecným trendom vo využívaní webovej stránky.

5.3 Používatelia môžu prispôsobiť používanie súborov cookie prostredníctvom nastavení prehliadača. Ak sa užívateľ rozhodne súbory cookie zakázať, bude môcť naďalej používať webové stránky, aj keď niektoré sekcie a funkcie webových stránok nebudú fungovať. Všetky prehliadače sú odlišné. Ak sa chcete dozvedieť, ako vo svojom prehliadači zakázať súbory cookie, prečítajte si časť pomocníka.

6. ZÁKONNÉ DÔVODY NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
6.1 Správca webových stránok spracúva osobné údaje užívateľa len vtedy, ak boli vyplnené a / alebo odoslané užívateľom podľa vlastného uváženia prostredníctvom špeciálnych formulárov dostupných na webových stránkach. Vyplnením príslušných formulárov a / alebo odoslaním vašich osobných údajov správcovi webovej stránky používateľ súhlasí s týmito Zásadami;

6.2 Správca webových stránok spracováva anonymné údaje Používateľa, ak to mali povolené v nastaveniach prehliadača Používateľa (bolo povolené ukladanie súborov cookie a používanie technológie JavaScript).

7. PODMIENKY ZBERU, SKLADOVANIA, PRENOSU A INÝCH TYPOV SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
7.1 Bezpečnosť osobných údajov spracúvaných Správcom webových stránok je zaistená implementáciou zákonných, organizačných a technických opatrení potrebných na úplné splnenie súčasných zákonných požiadaviek na ochranu osobných údajov;

7.2 Správca webových stránok zaisťuje bezpečnosť osobných údajov a prijíma všetky možné opatrenia, aby zabránil neoprávnenému prístupu k osobným údajom;

7.3 Osobné údaje Užívateľa nebudú za žiadnych okolností prenášané tretím stranám, okrem prípadov, keď to vyžadujú platné zákony;

7.4 Ak sú zistené akékoľvek nepresnosti v osobných údajoch, Užívateľ ich môže aktualizovať zaslaním oznámenia správcovi Webovej stránky;

7.5 Doba spracúvania osobných údajov je neobmedzená. Užívateľ môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia správcovi webovej stránky s názvom: „Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov“;

7.6 Správca webovej stránky prijíma nasledujúce opatrenia na zaistenie bezpečnosti osobných údajov Užívateľa:

 • Prístup k informáciám je obmedzený iba na zamestnancov, ktorí ich potrebujú na poskytovanie služieb
 • Užívateľovi;Všetci zamestnanci majú podpísať dohody o dôvernosti;
 • Všetci partneri a tretie strany zapojené do určitých aktivít podpisujú dohody o nezverejnení a nezverejnení na akýkoľvek neoprávnený účel;
 • Údaje sú šifrované pomocou technológie SSL pomocou služieb tretích strán;
 • Údaje prijaté od Používateľa sú uložené v šifrovanej forme na zabezpečených počítačoch s ochranou pred neoprávneným prístupom.

7.7 Pretože neexistuje žiadny úplne spoľahlivý spôsob ochrany informácií v procese elektronického ukladania, spracovania a prenosu, správca webovej stránky napriek všetkému úsiliu spoločnosti nezaručuje úplnú bezpečnosť.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
8.1 Užívateľ môže získať akékoľvek objasnenie týkajúce sa spracovania svojich osobných údajov kontaktovaním správcu webovej stránky prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke;

8.2 Tento dokument bude odzrkadľovať všetky zmeny v zásadách spracovania osobných údajov. Zásady sú platné na dobu neurčitú, kým nie sú nahradené novou verziou;

8.3 Správca webových stránok môže aktualizovať zásady ochrany osobných údajov tak, aby odrážali zmeny v politike údajov. V prípade zásadných zmien v pravidlách ochrany súkromia vo všeobecnosti, a najmä v politike využívania osobných údajov používateľa, je správca webovej stránky povinný o tom informovať na aktuálnej stránke webovej stránky.

8.4 Užívateľ by mal z času na čas na tejto stránke skontrolovať najnovšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov;

8.5 Akékoľvek zmeny v Zásadách ochrany osobných údajov sú účinné od momentu ich zverejnenia na Webovej stránke;

8.6 Právna účinnosť má iba anglická verzia Zásad a preklady do iného jazyka slúžia len na informačné účely.